Kleine Veerweg 2

Situatie 2019

Vanaf 1910 tot 1930 was het adres Schelle B 174.
Van 1930 tot 1947 was het adres Schelle B 201, daarna Kleine Veerweg 2
1803 – 1852
Dat het al een eeuwen oude woonplek was, dat was niet zo vreemd, aan de doorgaande route tussen de Hanzesteden Zwolle en Hattem. Dat bleek ook uit een artikel uit de krant de “Tubantia” uit Twente.
Een artikel geschreven door de heer H. J. Hekket verschenen in 1971. Dit was een gedeelte daaruit.
Het wijst erop dat er in 1364 al een erve is geweest dat na verbastering rond 1500 de naam “Asplaninck” kreeg.

Het vroegst door mij gevonden eigendomsoverdracht via mijn informanten is 1803.

f32 – 11 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Verschenen is de Heer R.J. Wolfgraft, Ontvanger van de Ecclesiastique goederen van de stad Campen, als gevolmachtigde van Johanna Reinira van Lamzweerde, Jan Schuller en Hendrica Sibilla van Lamzweerde, ehelieden en nog vele andere mede eigenaren of erfgenamen.
Hij verklaarde namens zijn principalen ieder voor hun gerecht aandeel om een wel betaalde somma van penningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren:
Aan Geertruid Broekhuisen, weduwe van wijlen G. Dwars:

 • het goed vanouds genaamd Asplaninck met een gedeelte van het goed Averkamp, gelegen in Schelle, bestaande uit het herenhuis, de stalling en verdere getimmertes, hoven, bossen, bomen, akkermaals hout en alleën, binnen welke één stuk zaailand en een stuk groenland met het wilgen hagentje [willigen hagentje], een stukje zaailand achter de Lijnkamp;
 • het boerenhuis met al het getimmerte, hof en boomgaard in gebruik door [bij] R. Westerhof, het zogenaamde spijker, staande aan het boerenhuis, door H. van Cöln [H. van Keulen] gebruikt, verder een kamp bouw en groenland, ongeveer 1 1/2 morgen groot;
 • 2 wharen of scharen in de 33 op de Scheller Koeweide, 1/4 in de visserij in de Scheller Kolk tegen t Oldeneler Land, met het mede-recht in de marke [de markte], het recht tot de visserij in de Scheller Kolk tegen het Scheller Land, maar [dog] ook het mede-onderhoud van de “gemeene” IJsseldijk van de marke [der marckte] en van de waterleiding de Voorgang genaamd, met dat van de sluizen bij het Frankhuis en op de singel [op de Cingel] over de kruittoren [kruittorn], de lusten zowel als de lasten naar waartal gerekend, zijnde alle deze voornoemde goederen tiendeplichtig.
  Het is duidelijk dat Geertruid Broekhuisen eigenaresse werd van het buiten “Asplaninck” en van een gedeelte van het Goed “Averkamp” het huidige Kleine Veerweg 1. Geertruid overleed in 1815.
  Toch is het tussen 1803 en 1815 nogmaals van eigenaar gewisseld, want in 1815 brengt Hermannus Sondorp het Buitengoed, “Asplaninck” in de verkoop middels een veiling.
  Hermannus was van beroep Kuiper.
  Wat de relatie is tussen Geertruid Broekhuisen en Hermannus Sondorp is niet duidelijk, waarschijnlijk heeft hij “Asplaninck” gewoon gekocht of is er op de inzet veiling mee blijven zitten.
Advertentie uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 1815. [ Delpher]

Wie op dat moment het Buitengoed gekocht heeft is niet bekend, wel bekend is dat in 1932 bij het Kadaster het Buitengoed “Asplaninck” 2 eigenaren had.
Ook zullen de gebouwen vernieuwd of verbeterd zijn gezien de verkoop voor afbraak.

Kadastrale kaart 1832.

Het latere nr. 2, kadastraal nr. 203, was in 1832 eigendom van Toone van ’t Land [1783- 1854] hij was arbeider. Hij was getrouwd met Hendrika Roelofs [1754-1834] of zij kinderen hadden is niet bekend. Hendrika overleed in 1834, waarna Toone, op 67 jarige leeftijd, in 1848, hertrouwde met de 30 jaar jongere Everdina van ’t Land. Zij had een zoontje Antonie van 1 jaar oud die door Toone, voor de burgerlijke stand gewettigd werd. Toone van ’t Land werd waarschijnlijk ook wel Anthonij of Antonie genoemd, gezien de kadastrale gegevens.

Na het overlijden op 30-01-1854 van Toone, werd er in september 1854 toch nog een zoon Willem geboren, 8 maand na het overlijden van Toone.

Het eigendom komt bij zijn gewettigde, minderjarige zoon Antonie, [1847 – 1925] en mede eigenaren, lees erfgenamen of voogden.
Na het overlijden van Toone van ’t Land hertrouwde zijn weduwe Everdina van ’t Land op 30-11-1954 met Hendrik van ’t Einde. Vandaar dat Hendrik in beeld was als hoofd bewoner. Zij kregen in 1859 een levenloos geboren zoon.
Het eigendom bleef bij de jonge Antonie van ’t Land.

Het is aannemelijk dat de kleine boeren behuizing het vroegere “Spijker” was.
Gezien de ligging zou het later een “Katerstede” geweest kunnen zijn waarvan de bewoners in loondienst waren op de boerderij.
Van het latere nr. 4 was Jannes Luchtenbelt eigenaar met mede eigenaren. Jannes woonde aan de Schellerbergweg 33 en was gehuwd met Hermina Rietberg.
Bewoner van nr. 4 was Jannes Jansen of Beumer.

In 1863 werd het perceel vergroot door overname van 35 ca. van de heer O.F. Greven.
Antonie trouwde in 1878 met Annegien van Heerde [1852 – 1918] geb. in Zwolle.
Zij kregen 5 dochters, Everdina geb. 1879, huwde met Wichert Borst, Trijntje geb. 1881, huwde met Jannes Borst, Antonia geb. 1883, huwde met Arend Hermannes Ruitenberg, Petertje geb. 1886, huwde met Hendrik van Pijkeren, Annegien Willemina geb. 1893, huwde met Hermannes Ruitenberg.
Antonia en Annegien Willemina huwden met 2 broers Ruitenberg.

Vanwege het huwelijk van Antonie en Annegien, verhuisden Hendrik en Everdina van ’t Einde – van ’t Land naar een in 1879 gebouwde woning aan, nu de Bosweg 3.

Boven de oorspronkelijke gebouwen van Kleine Veerweg 2.
Luchtfoto uit de jaren ’50, Kleine Veerweg 2 & 4.
Hoofd gebouwen mogelijk reeds uit 1800.

Antonie was volgens de kadastrale gegevens Landbouwer.
Na zijn overlijden in 1925 werd het bedrijf door de erfgenamen verkocht aan buurman Teunis Kok.
Teunis was in 1904 getrouwd met Hendrina Luchtenbelt geboren op nr. 4. en was door vererving toen eigenaar van deze boerderij.
Door deze aankoop kwamen Kleine Veerweg 2 en 4 in één hand.
Huurders van nr. 2 tussen 1925 en 1940 zijn Joh. Katgert en later G. J. Fidder.

1940, P.O.Z.C. [Delpher]

In 1940 kwam de fam. Vogelzang in beeld als huurder, hij was melk[bussen] rijder en had wat melkkoeien.
Zij kwamen vanaf de Schellerweg waar hun eerste dochter was geboren.
Aan de Kleine Veerweg 2 werden nog 3 kinderen geboren.

Teunis Kok en Hendrina Luchtenbelt krijgen twee kinderen, zoon Albert geb. in 1905 en Janna Everdina geb. in 1906.

Janna Everdina huwde in 1934 met Klaas van de Pol, geb. 20-06-1906 in Mastenbroek.
Na het overlijden van moeder Hendrina Luchtenbelt in 1941, worden kadastraal de percelen nr. 2 en nr. 4 verenigd en kwamen op naam van Klaas van de Pol.
Janna en Klaas kregen 4 kinderen, Jentje Hendrina [1937 – 1945], Teunis, Hendrina en Peter.

Nadat de fam. Vogelzang in 1954 verhuisde naar een boerderij aan de Schellerweg, kwamen de gebouwen beschikbaar voor de boerderij nr. 4.
Geleidelijk aan werd de woning van nr. 2 omgebouwd tot stalruimte en bij de andere stal aangetrokken.
Door de komst van de landbouwmechanisatie breidde het boerenbedrijf in de jaren ’60 en ’70 behoorlijk uit, de extra stalruimte kwam dan ook goed van pas.

Zoon Teunis geb. in 1938 kwam in de boerderij en na zijn huwelijk met Siena Henderika [Sientje] Roffel in 1971, kregen zij na splitsing en her meting in dat jaar het oorspronkelijke perceel van Kleine Veerweg 2 in bezit.
Daar werd voor hun een nieuwe 2e bedrijfswoning gebouwd, en sindsdien werd dit aangeduid als Kleine Veerweg 2.
Vader Klaas en Moeder Janna hielden perceel nr. 4.
Janna Kok overleed in 1983 en Klaas van de Pol in 1995.

Teunis deed eerst het bedrijf samen met zijn vader Klaas om het dan geleidelijk aan over te nemen.
In 1988 werd er een voerligboxen stal op het erf bijgebouwd.
Na 2000 werden gronden op afstand verkocht en werd boerderij geringer van omvang.
Tussen 2002 en 2003 werd de oude boerderij met monumentale waarde gerestaureerd waarbij het oorspronkelijke gebouw van nr. 2, dat er tegenaan gebouwd was, afgebroken werd.
Na het gereedkomen van de vernieuwde oude boerderij gingen Teunis en Sientje daar wonen.
De andere woning werd betrokken door de oudste zoon Klaas Peter van de Pol.
Mede door de ontwikkeling van de stad Zwolle, was er voor deze generatie echter geen ruimte meer om het agrarisch bedrijf voor te zetten.

Situatie 2019

Bron: H.C.O. , fam. T. van de Pol. Samensteller: M. Dijk.