Kleine Veerweg 2

Februari 2024 aangepast.

Situatie 2019

In 1832 bij het begin van het kadaster krijgt deze kleine boerderij het nr. M 203.
Vanaf het begin van de gemeentelijke adres administratie krijgt deze boerderij het huis Schelle nr. 13.
In 1910 wordt er in Zwollerkerspel omgenummerd het adres wordt dan Schelle B 174.
In 1930 nogmaaals en dan is het adres Schelle B 201, tot 1949 en dan wordt het Kleine Veerweg 2.


1803 – 1852
Dat het al een eeuwen oude woonplek was, dat was niet zo vreemd, aan de doorgaande route tussen de Hanzesteden Zwolle en Hattem. Dat bleek ook uit een artikel uit de krant de “Tubantia” uit Twente.
Een artikel geschreven door de heer H. J. Hekket verschenen in 1971. Dit was een gedeelte daaruit.
Het wijst erop dat er in 1364 al een erve is geweest dat na verbastering rond 1500 de naam “Asplaninck” kreeg.

Delpher.

Het vroegst door Henri Wolf gevonden eigendomsoverdracht.

f32 – 11 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Verschenen is de Heer R.J. Wolfgraft, Ontvanger van de Ecclesiastique goederen van de stad Campen, als gevolmachtigde van Johanna Reinira van Lamzweerde, Jan Schuller en Hendrica Sibilla van Lamzweerde, ehelieden en nog vele andere mede eigenaren of erfgenamen.
Hij verklaarde namens zijn principalen ieder voor hun gerecht aandeel om een wel betaalde somma van penningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren:


Aan Geertruid Broekhuisen, weduwe van wijlen G. Dwars:

  • het goed vanouds genaamd Asplaninck met een gedeelte van het goed Averkamp, gelegen in Schelle, bestaande uit het herenhuis, de stalling en verdere getimmertes, hoven, bossen, bomen, akkermaals hout en alleën, binnen welke één stuk zaailand en een stuk groenland met het wilgen hagentje [willigen hagentje], een stukje zaailand achter de Lijnkamp;
  • het boerenhuis met al het getimmerte, hof en boomgaard in gebruik door [bij] R. Westerhof, het zogenaamde spijker, staande aan het boerenhuis, door H. van Cöln [H. van Keulen] gebruikt, verder een kamp bouw en groenland, ongeveer 1 1/2 morgen groot;
  • 2 wharen of scharen in de 33 op de Scheller Koeweide, 1/4 in de visserij in de Scheller Kolk tegen t Oldeneler Land, met het mede-recht in de marke [de markte], het recht tot de visserij in de Scheller Kolk tegen het Scheller Land, maar [dog] ook het mede-onderhoud van de “gemeene” IJsseldijk van de marke [der marckte] en van de waterleiding de Voorgang genaamd, met dat van de sluizen bij het Frankhuis en op de singel [op de Cingel] over de kruittoren [kruittorn], de lusten zowel als de lasten naar waartal gerekend, zijnde alle deze voornoemde goederen tiendeplichtig.

  • Het is duidelijk dat Geertruid Dwars – Broekhuisen eigenaresse wordt van het buiten “Asplaninck” en van een gedeelte van het Goed Averkamp het huidige Kleine Veerweg 1. Geertruid overlijdt in 1815.
    Toch is het tussen 1803 en 1815 nogmaals van eigenaar gewisseld, want in 1815 brengt Hermannus Sondorp het Buitengoed, “Asplaninck” in de verkoop middels een veiling.
    Hermannus Sondorp is van beroep Kuiper.

Wat de relatie is tussen Geertruid Broekhuisen en Hermannus Sondorp is niet duidelijk, waarschijnlijk heeft hij “Asplaninck” gewoon gekocht of is er op de inzet veiling mee blijven zitten.

Advertentie uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 1815. [ Delpher]

Wie op dat moment het Buitengoed gekocht heeft is niet bekend, wel bekend is dat in 1932 bij het Kadaster het Buitengoed “Asplaninck” 2 eigenaren had.
Ook zullen de gebouwen vernieuwd of verbeterd zijn gezien de verkoop voor afbraak.

Kadastrale kaart 1832.

Het latere nr. 2, kadastraal nr. 203, is in 1832 eigendom van Tone van ’t Land [1783- 1854] hij is arbeider, mogelijk bij het Tichelwerk van Greven op de uiterwaarden. Daar huurt hij begin 1800 een katerstede van de familie Greven. Die katerstede heet Tone van ‘t Land en is in 1851 afgebroken.
Tone is getrouwd met Hendrika Roelofs [1754-1834] of zij kinderen hebben is niet bekend. Hendrika overlijdt in 1834, waarna Tone, op 67 jarige leeftijd, in 1848, hertrouwt met de 30 jaar jongere Everdina van ’t Land. Zij heeft een zoontje Antonie van 1 jaar oud die door Tone, voor de burgerlijke stand gewettigd wordt. Tone van ’t Land werd waarschijnlijk ook wel Anthonij of Antonie genoemd, gezien de kadastrale gegevens.

Na het overlijden op 30-01-1854 van Tone, werd er in september 1854 toch nog een zoon Willem geboren, 8 maand na het overlijden van Tone.

Het eigendom komt bij zijn gewettigde, minderjarige zoon Antonie, [1847 – 1925] en mede eigenaren, lees erfgenamen of voogden.
Na het overlijden van Tone van ’t Land hertrouwde zijn weduwe Everdina van ’t Land op 30-11-1954 met Hendrik van ’t Einde. Vandaar dat Hendrik in beeld is als hoofd bewoner. Zij krijgen in 1859 een levenloos geboren zoon.
Het eigendom blijft bij de jonge Antonie van ’t Land.

Het is aannemelijk dat de kleine boeren behuizing het vroegere “Spijker” is.
Gezien de ligging zou het een “Katerstede” geweest kunnen zijn waarvan de bewoners in loondienst zijn op de boerderij.
Van het latere nr. 4 is Jannes Luchtenbelt eigenaar met mede eigenaren. Jannes woont aan de Schellerbergweg 33 en is gehuwd met Hermina Rietberg.
Bewoner van nr. 4 is Jannes Jansen of Beumer.

In 1863 wordt het perceel vergroot door overname van 35 ca. van de heer O.F. Greven.
Antonie trouwt in 1878 met Annegien van Heerde [1852 – 1918] geb. in Zwolle.

Zij krijgen 5 dochters,
Everdina geb. 1879, huwt met Wichert Borst,
Trijntje geb. 1881, huwt met Jannes Borst,
Antonia geb. 1883, huwt met Arend Hermannes Ruitenberg, zij gaan wonen aan de Schellerbergweg 10.
Petertje geb. 1886, huwt met Hendrik van Pijkeren,
Annegien Willemina geb. 1893, huwt met Hermannes Ruitenberg.
Zij gaan wonen aan de Schellerbergweg 6

Vanwege het huwelijk van Antonie en Annegien, verhuizen ouders Hendrik en Everdina van ’t Einde – van ’t Land naar een in 1879 gebouwde woning aan, nu de Bosweg 3.

Boven de oorspronkelijke gebouwen van Kleine Veerweg 2.
Luchtfoto uit de jaren ’50, Kleine Veerweg 2 & 4.
Hoofd gebouwen mogelijk reeds uit 1800.

Antonie is volgens de kadastrale gegevens Landbouwer.
Na zijn overlijden van Antonie in 1925 wordt het bedrijf door de erfgenamen verkocht aan buurman Teunis Kok.
Teunis is in 1904 getrouwd met Hendrina Luchtenbelt geboren op nr. 4. en is door vererving eigenaar van deze boerderij.
Door deze aankoop komen Kleine Veerweg 2 en 4 in één hand.
Huurders van nr. 2 tussen 1925 en 1940 zijn Joh. Katgert en later G. J. Fidder.

1940, P.O.Z.C. [Delpher]

In 1940 komt de fam. Vogelzang in beeld als huurder, hij is melk[bussen] rijder en heeft wat melkkoeien.
Zij komen vanaf de Schellerweg waar hun eerste dochter is geboren.
Aan de Kleine Veerweg 2 worden nog 3 kinderen geboren.

Teunis Kok en Hendrina Luchtenbelt krijgen twee kinderen, zoon Albert geb. in 1905 en Janna Everdina geb. in 1906.

Janna Everdina huwt in 1934 met Klaas van de Pol, geb. 20-06-1906 in Mastenbroek.
Na het overlijden van moeder Hendrina Luchtenbelt in 1941, worden kadastraal de percelen nr. 2 en nr. 4 verenigd en komen op naam van Klaas van de Pol.
Janna en Klaas krijgen 4 kinderen, Jentje Hendrina [1937 – 1945], Teunis, Hendrina en Peter.

Nadat de fam. Vogelzang in 1954 verhuist naar een familie boerderij aan de Schellerweg, komen de gebouwen beschikbaar voor de boerderij nr. 4.
Geleidelijk aan wordt de woning van nr. 2 omgebouwd tot stalruimte en bij de andere stal aangetrokken.
Door de komst van de landbouwmechanisatie breidt het boerenbedrijf in de jaren ’60 en ’70 behoorlijk uit, de extra stalruimte komt dan ook goed van pas.

Zoon Teunis geb. in 1938 komt in de boerderij en na zijn huwelijk met Siena Henderika [Sientje] Roffel in 1971, krijgen zij na splitsing en her-meting in dat jaar het oorspronkelijke perceel van Kleine Veerweg 2 in bezit.
Daar wordt voor hun een nieuwe 2e bedrijfswoning gebouwd, en sindsdien wordt dit aangeduid als Kleine Veerweg 2.
Vader Klaas en Moeder Janna houden perceel nr. 4.
Janna Kok overlijdt in 1983 en Klaas van de Pol in 1995.

Teunis doet eerst het bedrijf samen met zijn vader Klaas om het dan geleidelijk aan over te nemen.
In 1988 wordt er een voerligboxen stal op het erf bijgebouwd.
Na 2000 worden gronden op afstand verkocht en wordt de boerderij geringer van omvang.
Tussen 2002 en 2003 wordt de oude boerderij met monumentale waarde gerestaureerd waarbij het oorspronkelijke gebouw van nr. 2, dat er tegenaan gebouwd is, afgebroken.
Na het gereedkomen van de vernieuwde oude boerderij gaan Teunis en Sientje daar wonen.
De andere woning wordt betrokken door de oudste zoon Klaas Peter van de Pol.
Mede door de ontwikkeling van de stad Zwolle, is er voor deze generatie echter geen ruimte meer om het agrarisch bedrijf voor te zetten.

Situatie 2019

Bron: H.C.O. , fam. T. van de Pol. Samensteller: M. Dijk.